Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl, Brogade 2, 4990 Sakskøbing

Tlf. 32202088 & 24343477 / advokaten@image.dk

Til:J.nr.:

Som bestallingshavende advokat er jeg i.h.t. Advokatsamfundets regler forpligtet til at give dig flg. information:

 • Regler om oplysningspligt:
  Mit kontor er underlagt en række bestemmelser om advokatens oplysnings-pligt overfor kontorets klienter. Flg. regler er gældende vedr. advokaters oplysningspligt:
 • § 3 og 4 i lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser i det indre marked.
 • § 13 markedsføringsloven.
 • § 17 eller § 8 i forbrugeraftaleloven.
 • §§ 4 og 5 i forbrugerklageloven.
 • §§ 3-6 i bekendtgørelse nr. 1372 af 16. december 2009 om tjenesteyderens pligt til at give oplysninger til tjenestemodtageren.
 • De advokatetiske regler punkt 13, 14 og 15.
 • § 59 a i vedtægten for Advokatsamfundet.

Ovenstående regler kan findes på advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk og www.retsinfo.dk.

 • Advokatkontoret er oprindeligt etableret den 1. januar 1996 og drives på adressen: Brogade 2, 4990 Sakskøbing. Tlf. 24343477 & 32202088.. CVR.nr. er: 72 75 19 57.
 • Advokatkontoret drives som enkeltmandsvirksomhed. Advokatkontorets bankforbindelse er Danske Bank og med flg. kontonumre: Driftskonto: reg.nr. 4845, kontonr. 484511154565 / Klientkonto: reg.nr. 4845, kontonr. 4845788782.
 • Advokat Bjarne Corvinius Klintbøl er beskikket af Justitsministeriet i Danmark den 13. september 1995 og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokatkontoret har tegnet firmaansvarsforsikring hos HDI Gerling Verzekeringen N.W. under policenr. VAS1200626

Advokaten er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, der kan findes og læses på Advokatsamfundsts hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk

Advokaten er endvidere medlem af flg. foreninger:

 • Landsforeningen af Forsvarsadvokater i Danmark
 • Foreningen Far
 • Honorering af min bistand i sagen sker på én / flere af flg. måder:

1) Aftalt fast pris

2) Offentlig retshjælp

3) Offentlig retshjælp + fast pris

4) Forsikringsmæssig retshjælp

6) Salær opgjort i.h.t. medgået tid.

4.1: Offentlig retshjælp:

Reglerne om offentlig retshjælp ved advokater står at læse i. Bekendtgørelse nr. 1463 af 11/12-2017: (www.retsinfo.dk). Advokatkontoret yder offentlig retshjælp og er optaget på listen over advokater i Nykøbing Falster, der yder retshjælp i retskredsen (se www.domstol.dk) Hvis du er enlig og tjener mindre end kr. 322.000,- (personlig indkomst + kapitalindkomst) kan du få offentlig retshjælp efter reglerne i bekendtgørelsen. Hvis du bor sammen med en partner (eller er gift) udgør indtægtsgrundlagét (2016) i alt kr. 409.000,-. Indtægtsgrundlaget forhøjes med kr. 55.000,- for hvert barn der bor hos, og forsørges hos klienten. Du kan ikke få retshjælp til straffesager, erhvervsmæssige sager eller sager vedr. gældssanering. Du bedes udskrive årsopgørelsen fra 2016 og fremsende denne til advokatkontoret (gerne pr. mail). Årsopgørelser kan downloades på www.skat.dk ved brug af NEM-id.

4.2: Fri proces:

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser (se ovenfor om offentlig retshjælp) kan advokaten ansøge om fri proces (årsopgørelse skal forevises) hos retten eller hos Civilstyrelsen til betaling af omkostninger i sagen således:

 • Forældremyndighedssager (advokaten ansøger hos byretten i den retskreds hvor forældremyndighedssagen behandles).
 • Andre retssager (ansøges hos Civilstyrelsen på en særlig blanket, der underskrives af klienten).

Her kan du læse mere om fri proces.

Hvis du skal føre en retssag eller er blevet sagsøgt ved retten, kan du muligvis få fri proces under sagen.

Fri proces betyder blandt andet:

 • at du ikke skal betale retsafgifter.
 • at du får beskikket en advokat, som bliver betalt af statskassen.
 • at du får betalt de nødvendige udgifter til afhøring af vidner, syn og skøn mv.at du ikke skal betale sagsomkostninger til modparten, hvis du taber sagen.En af betingelserne for at få fri proces er, at din indtægt ikke er for høj. Du kan læse om de økonomiske betingelser for fri proces under afsnittet om offentlig retshjælp (se ovenfor).Ansøgning om fri proces skal indgives enten til domstolene eller Civilstyrelsen. En ansøgning om fri proces til domstolene sendes til den byret, som sagen er indbragt for eller kan indbringes for.

Retten behandler ansøgninger om fri proces i sager omfattet af retsplejelovens § 327.

Det drejer sig blandt andet om sager om  sager om tilbagebetaling af pengeydelser, som er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven nedlagt af retten eller meddelt af Forbrugerombudsmanden, og sager hvor en ansøgers krav allerede er fastslået ved et huslejenævn eller et beboerklagenævn eller et centralt statsligt klage-nævn med undtagelse af Forbrugerklagenævnet.

Retten behandler også ansøgninger om fri proces i sager om ægte-skab og forældremyndighed. Det gælder dog ikke ansøgninger fra en part, der ønsker at ændre en aftale eller dom efter forældreansvarsloven § 14 eller § 17. stk. 2.

Derudover kan skifteretten meddele fri proces under skifterettens behandling af boer omfattet af ægtefælleskiftelovens § 1, hvilket vil sige sager om deling af ægtefællers fællesbo, opløsning af ægtefællers sameje om flere særejeaktiver, opløsning af ugifte samlevendes sameje af flere aktiver i forbindelse med samlivets ophør og opløsning af andre boer, herunder interessentskaber og lignende, der ikke behandles efter konkursreglerne.

For at få fri proces i disse sager skal du opfylde nogle økonomiske betingelser, og omkostningerne ved sagen må ikke være dækket at en retshjælpsforsikring eller anden forsikring. Det må endvidere ikke være åbenbart, at du ikke kan få medhold i det, du kræver i sagen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan i medfør af forbrugerklagelovens § 36 efter ansøgning meddele en forbruger, der helt eller delvis har fået medhold i Forbrugerklagenævnet eller et godkendt privat tvistløsningsorgan, omkostningsdækning til en retssag, hvis omkostningerne ved sagen ikke er dækket af en retshjælpsdækning eller anden forsikring. Du kan læse om de nærmere betingelser for at få omkostningsdækning hos Forbrugerklagenævnet.

I andre sager er det Civilstyrelsen, der behandler ansøgninger om fri proces. Det er i disse sager en betingelse for at give fri proces, at ansøgeren opfylder nogle økonomiske betingelser, og at ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces. Civil-styrelsen kan dog give fri proces, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt, navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation. Læs mere om fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside. Hvis retten afslår din ansøgning om fri proces, kan du klage over afgørelsen.

Hvis sagen er en straffesag gælder disse regler:

Hvis du bliver dømt, skal du som udgangspunkt betale alle sagens omkostninger. Hvis du har haft en beskikket forsvarer, vil det offentlige i første omgang betale udgifterne til din forsvarer. Du vil dog efterfølgende blive opkrævet beløbet af det offentlige. Salæret til den beskikkede forsvarer er normalt udregnet på baggrund af faste takster.Hvis du har haft en privatantaget forsvarer, skal du betale forsvarerens omkostninger direkte til denne. Størrelsen af omkostningerne afhænger af den aftale, som du har indgået med din forsvarer. Hvis du bliver frifundet, skal du ikke betale udgifterne til din beskikkede forsvarer. Det offentlige betaler udgifterne. Du vil dog som udgangspunkt selv skulle betale udgifterne til en privat antaget forsvarer – også selv om du bliver frifundet. I visse tilfælde kan retten dog bestemme, at du ikke skal betale (alle) udgifterne til din privatantagne forsvarer, hvis du bliver frifundet.

4.3: Retshjælp hos forsikringsselskab: Hvis du har f.eks. en kaskoforsikring på en bil, kaskoforsikring på et hus, eller en indboforsikring er der typisk knyttet en retshjælpsforsikring til din police. Du kan læse om retshjælpen i de forsikringsbetingelser, der hører til forsikringspolicen. Du kan læse om reglerne på www.forsikringogpension.dk Du kan downloade police + forsikringsbetingelser og sende disse dokumenter til advokaten. Herefter kan der ansøges om retshjælp til dækning af sagsomkostninger (dog fratrukket en selvrisiko afhængig af den enkelte police / denne selvrisiko skal du selv betale).

4.4: Egen betaling:  Hvis du ikke kan opnå offentlig retshjælp (se pkt. 4.1), fri proces (se pkt. 4.2) eller retshjælp (se pkt. 4.3) hos dit forsikringsselskab, skal du selv betale salær til advokaten.

Du kan bede om:

Et overslag over hvad det vil koste at føre sagen

 • En fast pris (f.eks. salær vedr. køb af fast ejendom)
 • En timepris for det udførte arbejde (p.t. kr. 2.000,- incl. moms)

Timepris i en sag beregnes på flg. måde: Anvendt tid registreres elektronisk på et excel-regneark. Alt arbejde registreres med 6 minutters intervaller, herunder møder, sagsbehandling, e-mails, SMS-korrespondance, alm. brevkorrespondance, udarbejdelse af dokumenter, deltagelse i møder udenfor kontoret (herunder deltagelse i retsmøder), transporttid m.v.

 • Advokatkontorets behandling af personoplysninger:

Advokatkontoret følger retningslinierne i EU-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger m.v. Der henvises til Advokatsamfundets vejledning herom af april 2018 (kan findes på www.advokatsamfundet.dk / vejledning til persondataforordningen).

Med henblik på at overholde retningslinierne i persondata-forordningen kan det oplyses:

 • At personfølsomme data er opbevaret og sikret på advokatkontorets computer, der er sikret med password.
 • At advokatkontorets arkivmateriale er opbevaret på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til personfølsomme data.
 • At advokatkontoret har indgået aftale med G4S Security Services A/S om sikring af advokatkontorets lokaler i tilfælde af indbrud etc.
 • At alle medarbejdere på advokatkontoret efterlever persondataforordningen.
 • At alle klienter gøres bekendt med, at advokatkontoret opbevarer data om klienter, der er omfattet af persondataforordningen og at alle klienter på ethvert tidspunkt kan få aktindsigt i de oplysninger som advokatkontoret opbevarer om den enkelte klient.
 • At alle klienter på ethvert tidspunkt kan kræve fejl i de registrerede oplysninger rettet og slettet, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

MVH

Bjarne Corvinius Klintbøl